بانک مرکزی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که گسترش استفاده از رمزارز ها تأثیرات بالقوهای بر سیاستهای پولی و ارزی کشور خواهد داشت و همراه ایجاد فرصتهای جدید، تهدیدهایی را متوجه عموم مردم و سازمانهای استفاده کننده از آن خواهد نمود. لذا بانک مرکزی ج.ا.ایران به منظور ممانعت از بروز صدمات، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تسهیل کسب و کار در این حوزه، چارچوب اولیه مقررات مرتبط با رمزارز ها را که به تصویب شورای پول و اعتبار در مورخ …. رسیده است اعلام مینماید.
بانک مرکزی بنابر وظایف مشخص شده در حوزه پولی و بانکی، برای آن بخش از حوزههایی که میتوانند بر سیاستهای پولی و مالی کشور تاثیرگذار باشد، سیاستهای مربوطه را در این سند تدوین نموده است. این حوزهها شامل و نه محدود به موارد زیر است:
الف. عرضه اولیه سکه (ICO)
ب. صرافیهای رمزارز ی و سامانههای مرتبط
ج. کیف پول رمزارز ی
د. استخراج رمزارز
الزامات این سند، با توجه به شرایط کنونی کشور در حوزه پولی و بانکی تدوین شده است. همچنین با توجه به نو بودن این فناوری، بانک مرکزی رصد مستمر این حوزه را در دستور کار دارد و با توجه به بازخورد دستورالعملها و تحولات موثر در این حوزه، در بازههای شش ماهه نسبت به بازنگری در مقررات و اطلاع رسانی اقدام خواهد نمود. با توجه به دامنه وسیع تاثیر حوزه رمزارز ها و ریسکهای مربوطه، ضروری به نظر میرسد که سایر نهادهای مرتبط نیز نسبت به صدور دستورالعمل و سیاستگذاری خصوصا” در حوزههای قوانین حقوقی، قضایی و راهبری بازار سرمایه اقدام نمایند.
بانک مرکزی به عموم مردم یادآور میشود که در زمان خرید وفروش، نگهداری و یا معامله رمزارز ها، از تمامی مخاطرات آگاهی کامل یافته و به هشدارهای بانک مرکزی ج.ا.ا توجه نمایند.

منبع و دانلود : بانک مرکزی ج.ا.ایران

امتیاز
[تعداد رای: ۰ میانگین: ۰]